Yatırımcılara 6 Bin 258 Parsel Arsa Bedelsiz Verilecek

Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri­’n­de­ki (OSB) ar­sa par­sel­le­ri­nin Ni­san 2011-2013 yıl­la­rı ara­sın­da ta­ma­men ve­ya kıs­men be­del­siz tah­sis­le­ri­ne imkân ve­ren uy­gu­la­ma, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la 2 yıl da­ha uza­tıl­dı. OSB’lerde boş duran 6 bin 258 parsel arsa fabrika kurmaları kaydıyla yatırımcılara bedelsiz verilecek.

Ko­nu­ya iliş­kin bil­gi ve­ren Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Ni­hat Er­gün, iki yıl için­de OS­B’­ler­de­ki 774 adet boş par­se­li be­del­siz ola­rak ya­tı­rım­cı­la­ra tah­sis et­tik­le­ri­ni bil­dir­di. Bu par­sel­ler­den 56 ade­dinde üre­ti­me baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan Er­gün 166 ade­din­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni, 552’si­nin ise pro­je aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.

250 Bin Ki­şi­ye İş İmkânı Doğacak

Ba­kan Er­gü­n’­ün ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, be­del­siz ar­sa teş­vi­ki­nin uza­tı­la­ca­ğı ikin­ci 2 yıl­lık sü­re içe­ri­sin­de teş­vik kap­sa­mın­da­ki il ve il­çe­ler­de fa­ali­yet­te olan 196 OS­B’­de boş olan 6 bin 258 adet par­sel ya­tı­rım­cı­la­ra ta­ma­men ve­ya kıs­men be­del­siz ola­rak tah­sis edi­le­bi­le­cek. Bu par­sel­le­rin ya­tı­rım­cı­lar için son de­re­ce ca­zip ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ba­kan Er­gün, tah­si­si ger­çek­le­şe­cek bu par­sel­le­rin tü­mün­de üre­ti­me ge­çil­me­si ha­lin­de yak­la­şık 250 bin ki­şi­ye is­tih­dam im­ka­nı sağ­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850 495 55 66
Bizi Takip Edin; www.twitter.com/KobiLine
Bizi Takip Edin; www.facebook.com/kobi.line.kobidestekmerkezi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: